Vedtægter

Vedtægter for komponistsammenslutningen ToneArt
Navn
§ 1 Foreningens navn er Komponistsammenslutningen ToneArt
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

Formål
§2 Foreningen er en musikalsk bred sammenslutning af komponister, der arbejder med gennemarbejdet og afsøgende musik af rytmisk tilsnit fortrinsvis for større ensembler. Foreningens hjørnesten er koncerter og festivaler med medlemmernes kompositioner med muligheder for gæsteoptrædender.
Derudover kan foreningen arbejde for at medlemmernes musik får mulighed for større offentlig anerkendelse og kendskab, samt for at dygtiggøre medlemmerne gennem workshops, foredrag og anden undervisning.

Medlemskab
§3 Som medlemmer kan optages komponister med interesse for foreningens formål. Nye medlemmer søger om optagelse ved at indsende partitur samt fonogram med musik for større ensemble til bestyrelsen. Medlemmerne betaler kontingent. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Hæftelse
§4 For foreningens økonomiske forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Bestyrelse
§5 Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, og konstitueres med formand, næstformand, kasserer og
menige medlemmer.
Bestyrelsen nedsætter hvert andet år et musikudvalg på 2-3 personer, som står for den kunstneriske drift af foreningen.
Bestyrelsen afholder møder så ofte formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved simpelt stemmeflerhed. I tilfælde
af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Hvert medlem af bestyrelsen er valgt for to år. Genvalg kan finde sted.

Tegning
§6 Foreningen tegnes af formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

Regnskab og revision
§7 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af ekstern revisor.
Regnskabet fremlægges på den årlige generalforsamling.

Generalforsamling
§8 Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af maj.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær og ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når medlemmerne finder det nødvendigt og skal indkaldes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller når mindst 20 % af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger
det, i sidste tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse.
Generalforsamlingen ledes af en af foreningen valgt dirigent.
På den ordinære generalforsamling
-aflægges beretning om foreningen i det forløbne år ved formanden
-fremlægges til godkendelse det reviderede regnskab, der mindst 8 dag før generalforsamlingen skal være tilgængeligt
for medlemmerne på en i indkaldelsen nærmere angivet måde.
-vælges bestyrelsen og revisor
-nedsættes musikudvalget
-behandles indkomne forslag
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der går af i henhold til
vedtægten, og hvilke der er villige til genvalg.
Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag af disse.
For at afgive stemme kræves der personlig nærværelse.

Foreningens opløsning
§ 9 Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 af de afgivende stemmer er for opløsning af foreningen på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Beslutning herom samt afvikling af eventuel formue træffes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Stonetown Boogie vignet 3